WWF: Στη σωστή κατεύθυνση αλλά όχι επαρκής η δράση της Ευρώπης για τη φύση

0

Το «Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία» που δημοσιοποίησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιλαμβάνει μία σειρά από απαραίτητες δράσεις που θα ενισχύσουν την προστασία και διαχείριση της φυσικής κληρονομίας της Ευρώπης αποτελεί μεν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, χωρίς όμως να απαντά επαρκώς στο σύνολο των προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η φύση στην Ευρώπη. Δυστυχώς, πιο συγκεκριμένα, δεν καλύπτει το χρηματοδοτικό κενό και δεν παρέχει στρατηγική πρόταση που να αντιμετωπίζει τις βασικές αιτίες απώλειας της βιοποικιλότητας.

© Andrea Bonetti / WWF Ελλάς

Το Σχέδιο Δράσης αντιμετωπίζει κάποια από τα σημαντικά κενά στην εφαρμογή των οδηγιών, όπως η ολοκλήρωση, επιτέλους, του χαρακτηρισμού περιοχών και της ένταξης τους στο δίκτυο Natura 2000, και η υιοθέτηση των απαραίτητων μέτρων προστασίας για όλες τις περιοχές. Όμως, υπάρχει ένα σημαντικό κενό που ακόμα δεν έχει καλυφθεί: ο τρέχων προϋπολογισμός της ΕΕ καλύπτει μόνο το 20% των πόρων που απαιτούνται για την επαρκή διαχείριση των περιοχών Natura 2000 [2]. Το Σχέδιο Δράσης έπρεπε να περιλαμβάνει μία επικαιροποιημένη εκτίμηση των χρηματοδοτικών αναγκών, ώστε να επηρεάσει τη διαμόρφωση του νέου προϋπολογισμού της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης δεν συμπεριέλαβε δράσεις που θα αντιμετωπίσουν τις βασικές αιτίες της απώλειας της βιοποικιλότητας, και συγκριμένα τις πιέσεις από τη γεωργία, τις μεταφορές και την ενέργεια. Η απουσία προτάσεων για μία στρατηγική που θα αντιμετωπίσει τη μείωση του πληθυσμού των επικονιαστών και μία πρωτοβουλία δέσμευσης για την εγκαθίδρυση ενός διευρωπαϊκού δικτύου πράσινων υποδομών (TEN-G) που θα υποστηρίξει μεγάλης κλίμακας έργα αποκατάστασης των φυσικών περιοχών της Ευρώπης, αποτελεί επίσης σημαντικό κενό, το οποίο το WWF καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καλύψει με την ανακοίνωση συμπληρωματικών μέτρων.

Ο Αντρέας Μπαουμούλερ, επικεφαλής για τους φυσικούς πόρους του Γραφείου Περιβαλλοντικής Πολιτικής του WWF δήλωσε «Το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για τη φύση αποτελεί μία θετική δέσμευση της Επιτροπής Γιούνκερ για τη διάσωση απειλούμενων ειδών και οικοτόπων στην Ευρώπη. Αναμένουμε η δέσμευση αυτή να εξακολουθήσει και στις επερχόμενες αναθεωρήσεις ευρωπαϊκών πολιτικών, ιδιαίτερα του προϋπολογισμού της ΕΕ, καθώς απαιτείται σημαντική αύξηση των πόρων για να εφαρμοστεί αυτό το Σχέδιο Δράσης και να σωθεί η άγρια φύση της Ευρώπης

Πέρυσι τον Δεκέμβριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της ΕΕ συμφώνησαν ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη φύση, δηλαδή οι οδηγίες για τα άγρια πτηνά και τους οικοτόπους, είναι τα πλέον πολύτιμα και αποτελεσματικά εργαλεία για τη διατήρηση της φύσης στην Ευρώπη και ανακοίνωσαν ότι θα αναλάβουν μέτρα που θα βελτιώσουν την εφαρμογή τους. Αν και το δίκτυο Natura 2000 προστατεύει περίπου το 20% της χερσαίας και 6% της θαλάσσιας έκτασης της Ευρώπης, η κατάσταση στην πράξη είναι αρκετά διαφορετική [1].

«Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τήρησε, έστω και με παραλείψεις, τη δέσμευσή της για την προστασία της φύσης στην Ευρώπη. Τώρα είναι η ώρα των κρατών μελών. Καλούμε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να τηρήσει τις δικές του δεσμεύσεις [3]» δήλωσε η Ιόλη Χριστοπούλου, υπεύθυνη πολιτικής για το φυσικό περιβάλλον του WWF Ελλάς. «Εξάλλου, μόνο αν εφαρμοστούν οι οδηγίες πλήρως και διασφαλιστεί η προστασία και διαχείριση των περιοχών Natura 2000 θα μπορέσει η χώρα να αντλήσει τα σημαντικά αναπτυξιακά οφέλη που παρέχει η διατήρηση της μοναδικής ελληνικής φύσης.»

Σημειώσεις:

[1] Η έκθεση του WWF «Αποτελεσματική προστασία της φύσης: Πώς η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν θα μείνει στα χαρτιά» έδειξε ότι περισσότερες από τις μισές περιοχές Natura 2000 προστατεύονται μόνο στα χαρτιά. Με την αύξηση των θαλάσσιων περιοχών Natura 2000, την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων προστασίας και σχεδίων διαχείρισης, τη διασφάλιση περισσότερων επενδύσεων και την καλύτερη παρακολούθηση αλλά και επιβολή των νομικών δεσμεύσεων η εικόνα αυτή μπορεί να ανατραπεί και η φύση στην Ευρώπη να προστατεύεται επαρκώς.

Δείτε τη σύνοψη.

[2] Οι απαιτούμενοι πόροι για την ολοκλήρωση, διαχείριση και διατήρηση του δικτύου Natura 2000 έχουν εκτιμηθεί σε €5,8 δις/έτος για την EU-27 (2010). Ο προϋπολογισμός της ΕΕ εξασφαλίζει μόνο 9-19% από αυτούς τους πόρους (EΕ Επιτροπή και Έκθεση του IEEP) .

[3] Το WWF Ελλάς θέτει ως άμεσες προτεραιότητες για την εφαρμογή των οδηγιών στην Ελλάδα: 1) την προώθηση των προτάσεων της Ελλάδας για την επέκταση του δικτύου Natura 2000 ειδικά όσον αφορά στις θαλάσσιες περιοχές Natura 2000, 2) τον ορισμό στόχων και προτεραιοτήτων διατήρησης των περιοχών Natura 2000 και 3) την ολοκλήρωση και εφαρμογή σχεδίων και μέτρων διαχείρισης, καθώς και 4) την έγκριση των πρώτων σχεδίων δράσης ειδών και εφαρμογή των μέτρων προστασίας που προβλέπουν.

Ιδιαίτερα επιτακτική είναι η επίσπευση, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, των διεργασιών για τον σχεδιασμό της διοίκησης και λειτουργίας του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών, για την οποία έχει δεσμευτεί ο Αναπληρωτής Υπουργός από τον περασμένο Δεκέμβριο.

Περισσότερες πληροφορίες
Ιάσονας Κάντας, υπεύθυνος γραφείου τύπου WWF Ελλάς, τηλ: 210 33 14 893, κιν: 697 185 9632, i.kantas@wwf.gr

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα