Ερώτηση της Οικολογίας – Πράσινης Λύσης σχετικά με το Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε. της Π.Κ.Μ

Ερώτηση στη Διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατέθεσε η περιφερειακή παράταξη ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΥΣΗ (ΟΠΛ) σχετικά με την επικαιροποίηση και την εφαρμογή του Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) στην περιφέρειά μας.

Η ύπαρξη πολλών βιομηχανικών μονάδων υψηλής επικινδυνότητας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα στην Δυτική Είσοδο της πόλης, η σταδιακή αύξηση αυτών τα τελευταία χρόνια αλλά και ο σχεδιασμός νέων, όπως ο διπλός πλωτός σταθμός Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου LNG στον Θερμαϊκό Κόλπο, δημιουργούν ανησυχίες για το περιβάλλον και την ασφάλεια των κατοίκων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος. Συγκεκριμένες εγκαταστάσεις  γειτνιάζουν άμεσα με οικιστικές περιοχές, και σε περίπτωση ατυχήματος πρέπει να υπάρχει σχέδιο και άμεση δράση για τον περιορισμό των συνεπειών του στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Συνεπώς, απαιτείται συνεχής επικαιροποίηση, εκτίμηση και αξιολόγηση των δεδομένων για τον  χωρικό, περιβαλλοντικό και βιομηχανικό σχεδιασμό, ώστε να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα και να διαμορφώνονται οι αναγκαίες πολιτικές και βασικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη, την οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία.

Η παράταξη της ΟΠΛ ζητάει από τη Διοίκηση της Περιφέρειας να δημοσιοποιήσει το πλήθος και την ταυτότητα των εγκαταστάσεων  (χημικές βιομηχανίες, διυλιστήρια, μονάδες παραγωγής ενέργειας κ.λπ.), που δραστηριοποιούνται και  στις οποίες οι χρησιμοποιούμενες επικίνδυνες ουσίες βρίσκονται σε τέτοιες δυναμικότητες  που τις  κατατάσσουν στις προβλέψεις της Οδηγίας SEVESO.
Ακόμη, ρωτάει αν υπάρχει έλεγχος από αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας σχετικά με την επικαιροποίηση των «Εσωτερικών σχεδίων εκτάκτου ανάγκης» που καταρτίζονται από τον φορέα εγκατάστασης με στόχο τη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας εντός της μονάδας, αν και πότε η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της ΠΚΜ έχει καταρτίσει και επικαιροποιήσει, ως όφειλε,  το Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ)  και αν έχει οριστεί η διαδικασία δημοσιοποίησης αυτών των στοιχείων.

Η παραγωγική ικανότητα της περιφέρειάς μας πρέπει να στηριχτεί, αλλά πάντα υπό όρους ασφάλειας των κατοίκων, προστασίας του περιβάλλοντος και βιώσιμου σχεδιασμού. Η γειτνίαση μιας πόλης ενός εκατομμυρίων κατοίκων με ανασφαλείς εγκαταστάσεις υποσκάπτει το μέλλον όλων, πολιτών και Διοίκησης.  Κάθε νέα αδειοδότηση πρέπει να εντάσσεται στο γενικό σχεδιασμό και να λαμβάνει υπόψη της τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής εγκατάστασης.

Το γραφείο τύπου της παράταξης

Ερώτηση της Οικολογίας – Πράσινης Λύσης σχετικά με το Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας