Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Εντείνει τα μέτρα κατά της εμπορίας άγριων ζώων

Η Επιτροπή ενέκρινε ένα αναθεωρημένο σχέδιο δράσης της ΕΕ για τον τερματισμό του παράνομου εμπορίου άγριας ζωής, όπως ανακοινώθηκε στη Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για το 2030. Η προσοδοφόρα παγκόσμια μαύρη αγορά στο παράνομο εμπόριο άγριων ζώων συμβάλλει στην εξάντληση ή την εξαφάνιση ολόκληρων ειδών και προάγει τις ζωονοσογόνες ασθένειες – ασθένειες που εξαπλώνονται μεταξύ ζώων και ανθρώπων.

Σύμφωνα με την World Wildlife Crime Report για το 2020 του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα για το Έγκλημα, κάθε χώρα στον κόσμο πλήττεται από την εμπορία άγριων ζώων, με μεγάλη ποικιλία ειδών που εμπλέκονται, από χέλια μέχρι παγκολίνους. Το επικαιροποιημένο σχέδιο θα κατευθύνει τις νέες δράσεις της ΕΕ κατά της εμπορίας άγριων ζώων έως το 2027, βασιζόμενο στο πρώτο σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε πριν από έξι χρόνια.

Το αναθεωρημένο σχέδιο έχει τέσσερις βασικές προτεραιότητες:

  • Πρόληψη της εμπορίας άγριων ζώων και αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της, μειώνοντας τη ζήτηση των καταναλωτών για παράνομα εμπορεύσιμα άγριας πανίδας, υποστήριξη βιώσιμων μέσων διαβίωσης στις χώρες προέλευσης και αντιμετώπιση της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα.

  • Ενίσχυση του νομικού πλαισίου και του πολιτικού πλαισίου κατά της εμπορίας άγριων ζώων, με την ευθυγράμμιση των πολιτικών της ΕΕ και των εθνικών πολιτικών με τις διεθνείς δεσμεύσεις και τα πιο πρόσφατα στοιχεία, και τη δέσμευση με επιχειρηματικούς τομείς που εμπλέκονται στο εμπόριο άγριας πανίδας·

  • Επιβολή κανονισμών και πολιτικών για την αποτελεσματική καταπολέμηση της εμπορίας άγριων ζώων, βελτιώνοντας το ποσοστό ανίχνευσης παράνομων δραστηριοτήτων εντός της ΕΕ, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ικανοτήτων σε ολόκληρη την αλυσίδα επιβολής, ενθαρρύνοντας τον συντονισμό και τη συνεργασία εντός και μεταξύ των κρατών μελών και αυξάνοντας τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της διαδικτυακής πτυχές της εμπορίας άγριων ζώων·

  • Ενίσχυση της παγκόσμιας εταιρικής σχέσης των χωρών προέλευσης, καταναλωτών και διέλευσης κατά της εμπορίας άγριων ζώων, με την ενίσχυση της ικανότητάς τους και τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, των φορέων επιβολής της νομοθεσίας της ΕΕ και των βασικών χωρών εκτός ΕΕ.

Τον Νοέμβριο, τα μέρη της Σύμβασης για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών Άγριας Χλωρίδας και Πανίδας (CITES) θα συναντηθούν στον Παναμά για να εξετάσουν αυστηρότερους εμπορικούς κανονισμούς για σχεδόν 600 είδη χλωρίδας και πανίδας. Η ΕΕ θα φέρει αυτό το αναθεωρημένο σχέδιο δράσης μαζί με μια ισχυρή δέσμη προτάσεων για είδη που θα περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα CITES στο CITES COP19.

Πηγή άρθρου και εικόνας: https://www.envinow.gr/post/eyropaiki-epitropi-enteinei-ta-metra-kata-tis-emporias-agrion-zoon