Νέο ευρω-χαστούκι στη χώρα για τον ΧΥΤΑ εντός Natura στη Ζάκυνθο

Την εκ νέου παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς η χώρα δεν έκλεισε χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων στο νησί της Ζακύνθου εντός προστατευόμενης περιοχής Natura 2000. Ο χώρος υγειονομικής ταφής αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον και ρυπαίνει το τοπικό περιβάλλον. Μολονότι ο χώρος υγειονομικής ταφής δεν λειτουργεί εδώ και περισσότερα από πέντε έτη, η Κομισιόν επισημαίνει πως πρέπει όχι μόνο να κλείσει, αλλά και να αποκατασταθεί, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με απόφαση του Δικαστηρίου του 2014.

Στις 17 Ιουλίου 2014 το Δικαστήριο απεφάνθη (C-600/12) ότι ο εν λόγω χώρος υγειονομικής ταφής δεν πληροί τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης και ότι η Ελλάδα συνεχίζει να διατηρεί σε λειτουργία δυσλειτουργικό χώρο υγειονομικής ταφής. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στις ελληνικές αρχές στις 28 Απριλίου 2017 λόγω μη συμμόρφωσης με την απόφαση του Δικαστηρίου. Μετά την τελευταία αυτή υπενθύμιση, η Ελλάδα αποφάσισε να σταματήσει τις εργασίες διάθεσης αποβλήτων στον χώρο υγειονομικής ταφής. Ωστόσο, παρόλο που δεν έχουν αποσταλεί νέα απόβλητα στον χώρο υγειονομικής ταφής Ζακύνθου εδώ και πάνω από πέντε έτη, ο χώρος ακόμη δεν έχει αποκατασταθεί προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με την απόφαση του Δικαστηρίου. Οι διάφορες καταληκτικές ημερομηνίες που κοινοποίησε η Ελλάδα στην Επιτροπή αναβλήθηκαν και, επομένως, η Ελλάδα δεν έχει κοινοποιήσει αξιόπιστο χρονοδιάγραμμα για την πλήρη εφαρμογή της απόφασης του Δικαστηρίου.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με τη φιλοδοξία της για μηδενική ρύπανση, έχει ως στόχο να μειωθεί η ρύπανση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους σε επίπεδα που δεν θεωρούνται πλέον επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και τα φυσικά οικοσυστήματα. Η πλήρης εφαρμογή των προτύπων που κατοχυρώνονται στη νομοθεσία της ΕΕ, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, είναι σημαντική για την αποτελεσματική προστασία της ανθρώπινης υγείας και τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει εκ νέου την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς πρόκειται για τη δεύτερη παραπομπή στο Δικαστήριο της ΕΕ, ενδέχεται να επιβληθούν οικονομικές κυρώσεις για το χρονικό διάστημα μεταξύ της πρώτης απόφασης και της επίτευξης συμμόρφωσης. Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα καταβάλλει ήδη πρόστιμα σε δύο περιπτώσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση αποβλήτων.

Ιστορικό

Η οδηγία για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων (οδηγία 99/31/ΕΚ) θεσπίζει πρότυπα για τους χώρους υγειονομικής ταφής με σκοπό την αποφυγή των δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου, στο νερό, στο έδαφος και στον αέρα. Στόχος της οδηγίας είναι να εξασφαλιστεί η σταδιακή μείωση της υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, ιδίως δε των αποβλήτων που είναι κατάλληλα για ανακύκλωση ή άλλου είδους ανάκτηση, καθώς και η κατά το δυνατόν πρόληψη ή μείωση των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον από την υγειονομική ταφή των αποβλήτων καθ’ όλο τον κύκλο ζωής του χώρου υγειονομικής ταφής.

Η Επιτροπή έχει κινήσει αρκετές άλλες διαδικασίες κατά της Ελλάδας για μη ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας για τα απόβλητα. Η Ελλάδα καταβάλλει επί του παρόντος πρόστιμα για τη λειτουργία παράνομων χώρων υγειονομικής ταφής και για τη μη ορθή διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε ολόκληρη τη χώρα. Σε άλλη υπόθεση, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι ο χώρος υγειονομικής ταφής του Κιάτου λειτουργεί κατά παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα και την υγειονομική ταφή. Τέλος, η Επιτροπή απέστειλε επίσης προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα το 2021 για να παροτρύνει τις ελληνικές αρχές να επεξεργάζονται σωστά τα απόβλητα πριν από την αποθήκευση σε 84 χώρους υγειονομικής ταφής.

Ακολουθούν οι εξηγήσεις ΥΠΕΝ για την παραπομπή της χώρας λόγω του μη αποκατεστημένου ΧΥΤΑ στη Ζάκυνθο:

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με χώρο υγειονομικής ταφής στη Ζάκυνθο, έγινε επειδή δεν έχει ακόμα αποκατασταθεί ο παλαιός ΧΥΤΑ στην περιοχή Σκοπός της Ζακύνθου, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η γενική γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με το νέο ευρω-χαστούκι στη χώρα μας για τον συγκεκριμένο χώρο ταφής αποβλήτων στο νησί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο εν λόγω ΧΥΤΑ δεν λειτουργεί από το τέλος του 2017. «Για να υπάρχει αποκατάσταση, ωστόσο, πρέπει να υπάρξει πρώτα έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Η κατάθεση της σχετικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έγινε προ διετίας από τον ΦΟΔΣΑ Ιόνιων Νήσων. Υπήρξαν όμως σημαντικές παρατηρήσεις από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου στη λύση που πρότεινε ο ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων, ενώ παράλληλα τέθηκε και ζήτημα αν τελικά η αδειοδοτούσα αρχή πρέπει να είναι η Αποκεντρωμένη ή η Διεύθυνση Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας», επισημαίνει η γενική γραμματεία και προσθέτει:

«Τελικά, η Αποκεντρωμένη αποδέχθηκε ένα πλαίσιο λύσης, με επιφύλαξη, εν αναμονή της οριστικής λύσης. Για να συνταχθεί η πρόταση οριστικής λύσης, έπρεπε να αναθέσει ο ΦΟΔΣΑ δύο μελέτες, μια γεωτεχνική και μια για την επικαιροποίηση της ΜΠΕ, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν ανατεθεί.

» Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δια της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, έχει συντονιστικό ρόλο και όχι εκτελεστικό στα παραπάνω.

» Επιπλέον, επισημαίνεται ότι στη Ζάκυνθο, την τελευταία πενταετία, υπάρχει διαχείριση αποβλήτων στον χώρο του σημερινού ΧΥΤΑ. Ταυτόχρονα, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει βοηθήσει και με μεταφορές αποβλήτων σε γειτονικούς αδειοδοτημένους ΧΥΤΑ, προκειμένου να μην υπάρχει πρόβλημα με την εναπόθεση των αποβλήτων».

Η ΓΓ σημειώνει πως στον χώρο του σημερινού ΧΥΤΑ έχει ξεκινήσει, μετά από συντονισμό του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έργο κατασκευής μονάδας διαχείρισης αποβλήτων από τις αρχές του 2022, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του 2024.

Επιπρόσθετα, καταλήγει η ενημέρωση, «το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξετάζει τη δυνατότητα, σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται από τη διαχείριση των αποβλήτων κίνδυνος για τη δημόσια υγεία ή σοβαρή ρύπανση του περιβάλλοντος ή πιθανότητα επιβολής προστίμου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, να αναλαμβάνουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του τον συντονισμό και την υλοποίηση των μέτρων, ώστε να αποτρέπονται τα παραπάνω».

Πηγή άρθρου και εικόνας: https://greenagenda.gr/