Ράπισμα Κομισιόν σε Ελλάδα

Ράπισμα Κομισιόν σε Ελλάδα: Χωρίς εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων το πλαίσιο για αιολικά σε Natura

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα 15.02.2023 να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα [INFR(2014)4073] λόγω μη συμμόρφωσής της με την οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ) κατά τον σχεδιασμό έργων αιολικών πάρκων.

Σύμφωνα με την οδηγία, όλα τα σχέδια και τα έργα που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε τόπους Natura 2000 πρέπει να υποβάλλονται σε κατάλληλη εκτίμηση των επιπτώσεών τους στους τόπους αυτούς. Ωστόσο, το υφιστάμενο σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με τίτλο «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», εγκρίθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί εκτίμηση επιπτώσεων. Αυτό σημαίνει ότι τα έργα εγκρίνονται βάσει ενός σχεδίου που δεν συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 καταδεικνύουν ότι είναι καθοριστικής σημασίας για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητας μέσω της προστασίας και της αποκατάστασής της, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Κομισιόν.

Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2014. Έκτοτε, το σχέδιο δεν έχει ακόμη αναθεωρηθεί ούτε έχει υποβληθεί στην κατάλληλη εκτίμηση επιπτώσεων, όπως απαιτείται από την οδηγία για τους οικοτόπους. Παρά την προσφορά τεχνικής υποστήριξης από την Επιτροπή, η διαδικασία αναθεώρησης του σχεδίου δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να απευθύνει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, η οποία έχει τώρα προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προειδοποίηση Κομισιόν σε Ελλάδα να ολοκληρώσει την επανεξέταση των σχεδίων για τα ύδατα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στο Βέλγιο (INFR(2022)2188), τη Βουλγαρία (INFR(2022)2189), την Κροατία (INFR(2022)2193), την Κύπρο (INFR(2022)2190), τη Δανία (INFR(2022)2184), την Ελλάδα (INFR(2022)2191), την Ιρλανδία (INFR(2022)2185), τη Λιθουανία (INFR(2022)2194), το Λουξεμβούργο (INFR(2022)2186), τη  Μάλτα (INFR(2022)2195), την Πολωνία (INFR(2022)2196), την Πορτογαλία (INFR(2022)2197), τη Ρουμανία (INFR(2022)2198), τη Σλοβακία (INFR(2022)2187), τη Σλοβενία (INFR(2022)2199) και την Ισπανία (INFR(2022)2192), επειδή δεν ολοκλήρωσαν την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού, όπως απαιτείται από την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (οδηγία 2000/60/ΕΚ), και/ή τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, όπως απαιτείται βάσει της οδηγίας για τις πλημμύρες (οδηγία 2007/60/ΕΚ).

Βάσει των δύο οδηγιών, απαιτείται από τα κράτη μέλη να επικαιροποιούν και να υποβάλλουν ανά εξαετία τα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού και κινδύνων πλημμύρας, αντίστοιχα. Τα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού περιλαμβάνουν πρόγραμμα μέτρων που είναι καίριας σημασίας για τη διασφάλιση της καλής κατάστασης όλων των συστημάτων υδάτων, όπως απαιτείται από την οδηγία. Τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας καταρτίζονται βάσει χαρτών που παρουσιάζουν τις πιθανές αρνητικές συνέπειες που συνδέονται με τα σενάρια πλημμύρας.

Τελεσίγραφο σε Ελλάδα για τη μη συμμόρφωση με την Οδηγία για την προστασία της θάλασσας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε χθες 15.02.2023 ότι αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στη Βουλγαρία (INFR(2022)2172), την Κροατία (INFR(2022)2177), την Κύπρο (INFR(2022)2173), τη Δανία (INFR(2022)2174), την Εσθονία (INFR(2022)2175), την Ελλάδα (INFR(2022)2176), τη Λετονία (INFR(2022)2180), τη Λιθουανία (INFR(2022)2179) και τη Μάλτα (INFR(2022)2181) λόγω μη συμμόρφωσης με την οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (οδηγία 2008/56/ΕΚ). Η οδηγία αποσκοπεί στην προστασία των θαλασσών και των ωκεανών της ΕΕ και στη διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης των πόρων τους.

Πηγή άρθρων και εικόνων: https://greenagenda.gr/