Ημερίδα για την αιολική ενέργεια & την προστασία της βιοποικιλότητας

Ημερίδα με τίτλο «Η αιολική ενέργεια στο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία της βιοποικιλότητας» διοργανώνει η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) στο Αμφιθέατρο Marousi Plaza, στην οδό Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, στις 10:30, στις 8 Μαρτίου.

Η αιολική ενέργεια είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η οποία είναι μία από τις κυριότερες απειλές για τη βιοποικιλότητα, αναφέρει στη σχετική ενημέρωσή της η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας. Από την άλλη πλευρά, συνεχίζει η ΕΛΕΤΑΕΝ, η αιολική ενέργεια -ως ανθρώπινη δραστηριότητα- μπορεί να έχει επιπτώσεις στο τοπικό περιβάλλον και στα είδη που ζουν σε αυτό. Τέτοιες επιπτώσεις θα πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά και να επιβάλλονται μέτρα για την εξάλειψη ή τον μετριασμό τους. Στην Ελλάδα, η διαδικασία της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της Δέουσας Εκτίμησης -όπου χρειάζεται- παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο για την επίτευξη της ισορροπίας στη λήψη αποφάσεων για κάθε προτεινόμενο έργο.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Ένωση, σημαντικός αριθμός Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) βρίσκεται υπό εκπόνηση ή/και διαβούλευση στην Ελλάδα με στόχο τον καθορισμό διακριτών ζωνών σε κάθε περιοχή Natura με βάση τη σημασία και την ευαισθησία κάθε ζώνης. Πάνω από το 27% της ελληνικής χερσαίας επικράτειας ανήκει στο δίκτυο Natura, ενώ αν ληφθούν υπόψη οι περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο από 500 μ. (όπου κυρίως εντοπίζεται το αιολικό δυναμικό στην Ελλάδα), το παραπάνω ποσοστό αυξάνεται σε περισσότερο από 37%.

«Το πλέγμα της νομοθεσίας για την προστασία της βιοποικιλότητας και την περιβαλλοντική αδειοδότηση θα πρέπει να διασφαλίζει την ενδελεχή, συγκεκριμένη και κατά περίπτωση αξιολόγηση για ένα αιολικό έργο, περιλαμβανομένων αυτών που προτείνονται εντός περιοχών Natura», τονίζει Ένωση.

Η Ημερίδα

Ο στόχος της Ημερίδας, σύμφωνα πάντα με την ΕΛΕΤΑΕΝ, είναι διπλός:

•  Στην πρώτη συνεδρία θα εξεταστεί η τρέχουσα κατάσταση, το χρονοδιάγραμμα, τα προβλήματα και οι προκλήσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου για την προστασία της βιοποικιλότητας, με έμφαση στην ολοκλήρωση και έγκριση των υπό εκπόνηση ΕΠΜ.

•  Η προσέγγιση της δεύτερης συνεδρίας είναι γενικότερη. Στόχος της είναι να φέρει την Ευρωπαϊκή εμπειρία στη συζήτηση που καλύπτει θέματα όπως: οι σχετικές τεχνικές λύσεις, τα θεσμικά ζητήματα για τη σχέση αιολικής ενέργειας και περιοχών Natura στην ΕΕ, η χαρτογράφηση περιοχών ευαισθησίας και η διαφοροποίησή τους από τις ζώνες αποκλεισμού, ο ρόλος της MΠΕ για αιολικό έργο σε περιοχή Natura, το REPowerEU και οι σχετικές προτάσεις του.

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα

10:30-11:50  Εναρκτήρια Συνεδρία – Χαιρετισμοί

12:05-13:30  Πρώτη Συνεδρία: Το πλαίσιο για την προστασία της βιοποικιλότητας και οι ΕΠΜ

13:45-15:20  Δεύτερη Συνεδρία: Τελευταίες εξελίξεις για τη σχέση αιολικών πάρκων και βιοποικιλότητας

Πηγή άρθρου και εικόνας: https://greenagenda.gr/